„Cirkev verí a vyznáva, že medzi siedmimi sviatosťami je jedna sviatosť osobitne určená na to, aby posilňovala tých, čo sú skúšaní chorobou. Je to pomazanie chorých: Toto sväté pomazanie chorých ustanovil náš Pán, Ježiš Kristus ako skutočnú a pravú sviatosť Nového zákona.“ (KKC 1511)

Vysluhovanie sviatosti pomazania chorých

  • Spoločné slávenie v kostole – Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej (11. február, Svetový deň chorých).
  • Individuálne slávenie na požiadanie (v kostole) – podľa okolností pri alebo po svätej omši v týždni, chorého nahláste kňazovi v sakristii pred svätou omšou.
  • Individuálne slávenie v domácnostiach – v prípade potreby vysluhujeme sviatosť pomazania chorým a nevládnym v ich príbytkoch pri pastoračných návštevách.