Radostný ruženec

Info: http://www.tvoj-strom.info/katechezy/posvaetnyruzenecvrodinachsdetmi

Radostný ruženec: http://www.tvoj-strom.info/katechezy/radostnyruzenecvcaseskuskycovid-19

Zamyslenia k Radostnému ružencu s aktivitami pre rodiny


Charakteristika: Pápež František nás v liste všetkým veriacim na mesiac máj 2020 vyzval, „aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti.“ Je to príležitosť „kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky.“ František verí, že nás modlitba „ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku,“ ktorú priniesla pandémia COVID-19.

Priebeh: Modlitba začína prežehnaním. Potom jeden z dospelých prednesie biblické čítanie. Pri čítaní z evanjelia všetci stoja. Za úryvkom z Písma nasleduje krátke zamyslenie s predstavením modlitbového úmyslu. Zamyslenia sú svojou povahou určené skôr pre dospelých. Nasleduje modlitba príslušného desiatku posvätného ruženca a napokon jedna z modlitieb pápeža Františka.

Ďalšie informácie, najmä pre rodiny s menšími deťmi, nájdete tu: Popis projektu, metodika a obrázky pre tlač a prílohy.


1. Zvestovanie Pána

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná!  Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel. (Lk 1,26-38)

Prvé tajomstvo je tajomstvom zvestovania. Archanjel pozýva Máriu, aby sa stala mamou. Ona súhlasí a od tej chvíle rastie pod jej srdcom zatiaľ neviditeľné dieťatko. Ježiš, ten, ktorého počala z Ducha Svätého.

Iste, bola to veľká a krásna vec. Ale nečakaná. A nečakané veci, či už dobré alebo zlé, nás vedia vystrašiť, znechutiť, zneistiť… Modlime sa dnes za tých, ktorým koronavírus nečakane vpadol do života a poprehadzoval všetky ich plány. Prosme, aby mali silu znášať novú situáciu pokojom. Ako Mária.

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.“

Aktivita pre deti

  • Slová, ktoré hovorí archanjel, tvoria prvú časť modlitby Zdravas Mária. Väčšie deti ich môžu zapísať do bubliny a prilepiť na obrázok.
  • Upozornite deti, že Mária aj anjel majú zatvorené oči. Mária sa modlí a zatvorila si oči, aby ju nič nevyrušovalo. Väčšie deti môžete povzbudiť, aby pri modlitbe urobili to isté. Tiež sa môžete pri prednášaní modlitby Zdravas Mária striedať. V tom prípade zaveďte pravidlo, že kto hovorí (modlí sa), má zatvorené oči. 

2. Návšteva u Alžbety

„V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ (Lk 1,39-45)

Obidve ženy, Mária i Alžbeta, majú oči dokorán otvorené. Ba mohli by sme povedať, že majú oči jedna pre druhú. Mária si všíma, čo potrebuje Alžbeta. Alžbeta je pozorná a hneď si uvedomí, že aj Mária čaká dieťatko.

To je dôležité, mať oči pre druhých. Modlime sa teraz za tých, ktorých si nikto nevšíma, o ktorých sa ľudia nezaujímajú. A prosme aj za nás, aby sme sa od Márie a Alžbety naučili mať oči pre ich potreby.

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.“

Aktivita pre deti

  • Mária sa ponáhľa, lebo tuší, že Alžbeta bude potrebovať pomoc. Povzbuďte deti k nasledovaniu jej príkladu – nie ani tak v ponáhľaní, ako skôr v ochote pomáhať.
  • Upriamte pozornosť detí na Alžbetine slová. Časť z nich, „požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života“ sa dostala aj do našej modlitby. Staršie deti ich zapíšu do bubliny a prilepia na obrázok.

3. Narodenie Pána

„Keď sa za čias kráľa Herodesa v Judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu“ (Mt 2,1).„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3,16).

Boh miluje svet. Veľmi, tak veľmi, že sa kvôli nemu obetoval. Niektorí si myslia, že Boh svet nemôže milovať, veď dopustil aj túto pandémiu. Ale problém je skôr v nás. Pápež František to vyjadril vo svojej modlitbe takto:

„V tomto našom svete, ktorý ty miluješ viac než my, sme napredovali plnou rýchlosťou a cítili sa silní a schopní na všetko… Nezastavili sme sa pred tvojimi výzvami, nepohli nami vojny a planetárne nespravodlivosti, nepočuli sme volanie chudobných a našej ťažko chorej planéty.“

Prosme dnes v modlitbe o odpustenie, že sme nemilovali svet tak, ako ho miluje Boh. A zvlášť sa modlime za tých, ktorí zoči voči pandémii nevládzu veriť Bohu.

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.“

Aktivita pre deti

  • Na dnešnom obrázku všetci kľačia okolo dieťatka Ježiša. Opäť majú zatvorené oči. To naznačuje, že sa asi modlia (1. tajomstvo). Až na pastierika, ktorý nevie od Ježiša oči odtrhnúť (2. tajomstvo). Napodobnite ich pri dnešnej modlitbe, modlite sa kľačiac okolo kríža alebo obrazu Ježiša.
  • Od tajomstva Ježiša, ktorý sa v Betleheme narodil svojej mame Márii sa môžete posunúť k príprave Dňa matiek. V časopise Rebrík (aktuálne číslo 5/2020 je dostupné aj online) majú k tomu zaujímavú prílohu. Deti napíšu na lístky svoje nápady, čím by vedeli potešiť svoju mamu alebo pomôcť jej. Vložia ich do košíka a mama si každý deň vyberie jeden z nich, niečo ako darčekový poukaz.

4. Obetovanie Pána

V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu.“ (Lk 2,25-30)

Mária so svätým Jozefom prinášajú svoje dieťa Ježiša do chrámu, aby ho predstavili Bohu. A tiež aby z vďaky za dar nového života priniesli obetu. Neprichádzajú preto, aby prijímali, ale aby vzdávali vďaky Pánovi. S čím chceš prísť do chrámu ty? Keď o pár dní či týždňov pôjdeš prvý krát do svojho kostola na svätú omšu, s čím tam chceš prísť? Verím, že ako Mária na tom detskom obrázku padneš na kolená a budeš vzdávať vďaky Pánovi za to, že si, napriek všetkým ťažkostiam, milovaný a požehnaný.

Pozývam vás k modlitbe za tých, ktorí museli a musia priniesť väčšie obety ako my. 

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala.“

Aktivita pre deti

  • Mária a Jozef prišli do chrámu poďakovať Bohu za to najcennejšie, čo majú. Ďakujú za dar, ktorý dostali (dieťa) a svoju vďaku vyjadria vlastným darčekom (obeta). Evanjelium hovorí, že ich darom boli dva holúbky. Vystrihnite obrázok dieťatka Ježiša (príloha). Okolo jasličiek napíše päť vecí, ktoré sú pre vašu rodinu tým najvzácnejším darom. Vystrihnite aj dva holúbky a do nich napíšte jednu vec, ktorú ste všetci spolu ochotní darovať Pánovi ako svoj dar, svoju obetu.

5. Nájdenie Ježiša v chráme

Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami: Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im povedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. (Lk 2,41-50)

Stratiť Ježiša je veľmi ľahké. Stačí pozornosť zameriavať na to, čo má s ním pramálo spoločného. Táká strata sa môže udiať celkom nepozorovane. Človek môže žiť celé dni, týždne i roky v domnení, že má Krista a pritom je jeho srdce prázdne. Vlastne nie, prázdne prázdne nie. Život s obmedzeniami kvôli koronavírusu odhaľuje, čo v sebe nosíme. To dobré, aj to pochmúrne.  A tak sa u tých, do ktorých by sme to nikdy nepovedali, prejaví obdivuhodná obetavosť alebo pokora. A iných vyraší na povrch burina…

Prosme Pána, aby očistil naše srdcia a naplnil ich svojou prítomnosťou. Modlime sa za tých, ktorých sme sklamali, alebo ktorí sklamali nás. Nech všetci znovu nájdeme Krista.

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla.“

Aktivita pre deti

  • Menším deťom môžete zadať jednoduchú úlohu: nájsť Ježiša, teda určiť, ktorá z postáv na obrázku je Ježiš. Starší sa trochu potrápia s hľadaním cesty, ktorou prešli Mária a Jozef pri hľadaní Ježiša (príloha).