Pohreb

Kresťanský pohreb Pohreb je potrebné nahlásiť kňazovi a dohodnúť s ním presný čas pohrebného obradu. Na farský úrad je potrebné priniesť list o prehliadke mŕtveho od lekára, ktorý je potvrdený  na matrike, podľa miesta kde úmrtie nastalo. Sppeváčky, organistu, kostolníčku a miništranta si dohodne