Farská charita

Prevzatý článok z Noviniek spod Vretňa 2019/december

Každý sviatok je akýmsi vybočením z kolobehu všedných dní, prinášajúci zháňajúci spôsob života, prácu, námahu a únavu. O to skôr to platí o Vianociach, ktoré oslovujú ľudia všetkých vekových hraníc, bez ohľadu na farbu pleti, kultúru alebo svetonázor. Vianoce pre kresťana sú o to radostnejšie, že pre neho majú aj duchovný význam. Veď v tento deň prichádza na svet malé dieťa, ktoré je Spasiteľom sveta. Áno, Vianoce nám pripomínajú, akým výnimočným spôsobom vstupuje Boh do vzťahu lásky k človeku. Boh, ktorý sa nám dáva ako dar. V tom je zároveň ukrytá výzva, aby sme sa aj my stávali darom pre druhých – manželia sebe navzájom, rodičia pre svoje deti, mladí pre starých a naopak.

Určite si každý všimol, že Vianoce sú predo dvermi, ba dá sa povedať, že nám na ne už klopú. Ulice sa začínajú honosiť vianočnou výzdobou, obchody sú zaplnené vianočným tovarom a nejak častejšie sa skloňuje slovo zbierka. Tento rok bol pre našu obec, teda, veľmi významný. Práve so slovom zbierka sme sa prepojili s celým Slovenskom a stali sme sa členom Slovenskej katolíckej charity. Kedysi, keď sa povedalo slovo charita, sme si predstavili pomoc deťom v ďalekej Afrike alebo pomoc pri rôznych svetových katastrofách. Dnes však okolo seba vidíme ľudí, ktorí sa veľakrát ani nie svojím pričinením dostávajú do neľahkých životných situácií, ocitajú sa na pokraji spoločnosti a bez cudzej pomoci si nevedia poradiť.
Preto sme veľmi radi, že na Slovensku funguje Slovenská katolícka charita (SKCH), ktorá poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie. V takmer 290 zariadeniach zdravotníckych a sociálnych služieb na Slovensku, poskytuje SKCH služby seniorom, nevyliečiteľne chorým ľuďom, ľuďom s telesným alebo duševným postihnutím, deťom, matkám s deťmi v krízových situáciách a ľuďom bez domova. SKCH pomáha na Slovensku a v zahraničí aj v prípade humanitárnych katastrof, ako sú zemetrasenia a povodne. Humanitárna pomoc tiež smeruje do krajín, ktoré trápia vojnové konflikty. Rozvojová spolupráca zlepšuje životy ľudí v chudobných krajinách sveta. Okrem priamej pomoci a podpory SKCH pripravuje aj rôzne kampane a podujatia, ktorých cieľom je upozorniť na problémy ľudí v núdzi a zvýšiť povedomie verejnosti o ich potrebách a živote.

Slovenská katolícka charita veľmi podporuje projekt pre vznik farských charít. Aj naša farnosť bola oslovená, či máme záujem založiť charitu v Snežnici. Určite si mnohí z vás pamätajú na návštevu charitného duchovného Mgr. Michala Melišíka, ktorý nás informoval o činnosti farských charít a o podmienkach ich vzniku a náplni práce. Táto výzva založiť charitu v našej farnosti nezostala bez odozvy a našli sa dobrovoľníci, ktorí mali ochotu farskú charitu v Snežnici založiť, a to aj urobili na ustanovujúcom zasadnutí, dňa 8.10. 2019, kedy podali p. farárovi Mgr. Martinovi Adamčíkovi návrh na zaregistrovanie charity. Dňa 16.10.2019 nám potvrdili, že farská charita v Snežnici je zaregistrovaná a môže začať svoju činnosť. Charita v Snežnici má 10 členov: Mgr. Bačíková Helena, Caltíková Monika, Hlavatá Jana, Hrušková Slávka, Chudá Stanislava, PaedDr. Jaššová Katarína, Mgr. Labudová Zina, Sabelová Adriana, Bc. Ševčík Dušan, Mgr. Ševčíková Zuzana. Koordinátorom FCH v Snežnici bola zvolená Zina Labudová, podpredsedom Stanislava Chudá a pokladníkom Helena Bačíková.

Na zasadnutí FCH Snežnica, ktoré sa konalo dňa 7.11.2019 si členovia stanovili náplň činnosti charity, ktorá spočíva v pomoci starým a chorým, pomoci osamoteným a opusteným (Veľká noc, Vianoce, sledovať potreby, napr. opravy v domácnosti, brigády, pomoc v záhrade), pomoci postihnutým živelnými pohromami a mimoriadnymi udalosťami, sociálnou pomocou rodinám s deťmi v núdzi, poskytovaní poradenskej služby v sociálnej oblasti, pomoci pri vybavovaní úradných záležitostí, sprievod k lekárovi, do kostola a pod., duchovnej pomoci, sprostredkovaní duchovnej obnovy, zbierky šatstva a odevov (podľa potreby), prípravy a realizácii akcií pre starších (besedy, prednášky), spolupráci s misijným centrom na podporu pápežských misijných diel, zorganizovaní návštevy našich farníkov v domove dôchodcov (Straník), spolupráci s farskou radou v Snežnici. Všetky činnosti a aktivity, ktorých sa FCH v Snežnici zúčastní, budú schválené p. farárom Martinom Adamčíkom.

Farskej charite v Snežnici sa podarilo za jej krátke pôsobenie zorganizovať zbierku potravín vhodných na pečenie, ktoré určite pomôžu rodinám, či už v Snežnici alebo v našom blízkom okolí a zapojiť sa do celoslovenskej potravinovej Tesco zbierky v Žiline.
Pevne verím, že sa miestna FCH dostane do povedomia ľudí a jej pomoc využijú tí, ktorí to potrebujú. Pre tých, ktorí sú ochotní pomáhať to bude veľká odmena. Na záver mi neostáva iba citovať z Knihy kníh: „Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať božia láska? Deti moje nemilujte len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.“ (1 Jn 3,16 ).

Autor: Mgr. Zina Labudová

Stretnutie členov Farskej charity Snežnica s pánom kaplánom Mariánom Melišíkom a koordinátorom farských charít Žilinskej diecézy Bc. Tomášom Kapustom, ktorí so sebou priniesli aj vzácnu relikviu sv. Alžbety Uhorskej (Durínskej).

Stretnutie Farskej charity 15.01.2020