„Farská pastoračná rada je poradným zborom farára alebo farského administrátora. Jej cieľom je podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti… Je zameraná na liturgiu, modlitbu, predsviatostnú prípravu, katechézu, evanjelizáciu, manželstvo a rodinu, mládež, starostlivosť o chorých a starých, charitatívnu činnosť a kresťanskú kultúru. Farská pastoračná rada sa modlí, spoznáva potreby farnosti, zamýšľa sa nad najvhodnejšími postupmi, radí kňazovi a spolupracuje s ním, oživuje farnosť a vnáša do jej života apoštolský zápal so zámerom, aby farnosť bola živým spoločenstvom majúcim jedno srdce a jednu dušu.“ (Štatúty farskej pastoračnej rady vo farnostiach Žilinskej diecézy, čl. 1.1-1.4)

Členovia pastoračnej farskej rady:  Helena Bačíková, Katarína Hrušková, Zdenka Javoríková, Alena Labudová, Ľubomíra Mičáková, Zuzana Ševčíková, Daniela Tanušková.