„Dôverné spoločenstvo manželského života a lásky… ustanovil Stvoriteľ a vybavil vlastnými zákonmi… Sám Boh je pôvodcom manželstva. Povolanie na manželstvo je vpísané do samej prirodzenosti muža a ženy, ako vyšli zo Stvoriteľových rúk. Manželstvo nie je čisto ľudská ustanovizeň, hoci v priebehu storočí prešlo početnými zmenami v rozličných kultúrach, sociálnych štruktúrach a duchovných postojoch. Pri týchto rozdielnostiach sa nemá zabúdať na spoločné a trvalé črty. Hoci sa dôstojnosť tejto ustanovizne neprejavuje všade s rovnakou jasnosťou, predsa len vo všetkých kultúrach jestvuje určitý zmysel pre veľkosť manželského zväzku, lebo „blaho človeka a ľudskej i kresťanskej spoločnosti úzko súvisí s priaznivým stavom manželského a rodinného spoločenstva.“ (KKC 1603)

Ako vybaviť sobáš

Krok za krokom:

 1. Nahláste na farskom úrade svoj úmysel vstúpiť do manželstva minimálne tri mesiace pred plánovaným termínom svadby.
 2. Pri hlásení sobáša si dohodnite dátum a čas svadby a termín spísania sobášnej zápisnice.
 3. V dohodnutom termíne spíšte s niektorým z kňazov farnosti sobášnu zápisnicu. Pri zápise sú potrební obaja snúbenci.
  1. Prineste si so sebou občianske preukazy, údaje o svedkoch (meno, priezvisko, adresa, rodné číslo).
  2. Ak ste pokrstení v inej farnosti, prineste so si krstný list. Vystavia vám ho vo farnosti krstu.
  3. Ak ani jeden z vás nepatrí do našej farnosti, vyžiadajte si od svojho farára licenciu k sobášu. Pozor: príslušnosť k farnosti je nezávislá od miesta trvalého pobytu. Kresťan katolík patrí do farnosti, na území ktorej žije minimálne tri mesiace (aj keď tam nie je prihlásený na pobyt).
 4. Absolvujte prípravný kurz pred manželstvom (viac v časti „Príprava na manželstvo“). Podrobnosti dohodneme pri prvom stretnutí. Ak prejdete diecéznym kurzom (www.domanzelstva.sk), prineste potvrdenie o jeho absolvovaní.
 5. V týždni pred slávením sobáša sa stretneme na liturgickej katechéze, pri ktorej si priblížime priebeh sobášneho obradu, spolu vyberieme vhodné liturgické texty a dohodneme sa na ďalších podrobnostiach. Termín tohto stretnutia si určíme pri spisovaní zápisnice.
 6. Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme. Pokojne nás kontaktujte.  

Príprava na manželstvo

Na mnohých miestach na Slovensku i v zahraničí sa stala forma kurzov osvedčeným spôsobom prípravy na manželstvo zvlášť akceptovaným zo strany snúbencov.  Metodika kurzov je vypracovaná v rámci projektu Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku na roky 2007-2013 predloženého Konferenciou biskupov Slovenska a inšpirovaná dokumentom Pápežskej rady pre rodinu: Príprava na sviatosť manželstva (1996) ako aj mnohými domácimi i zahraničnými materiálmi a skúsenosťami.

Tento spôsob preferujeme aj v našej farnosti. Podrobné informácie, termíny a registrácia sú dostupné na stránke www.domanzelstva.sk.