Dôležitý oznam

Hlavný hygienik  SR  Ján Mikas vydal zoznam opatrení týkajúcich sa obnovenia verejného slávenia bohoslužieb od stredy 6. mája 2020 (od 6:00 ráno).

K dispozícii sú na webstránke  Úradu verejného zdravotníctva SR.

Kňazov a veriacich pozývame k tomu, aby sa s nimi oboznámili a pri slávení bohoslužieb ich rešpektovali.
      Súhrn  pravidiel  vzťahujúcich sa na bohoslužby je nasledovný:

 • vstup a pobyt  v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami  (napr.  rúško, šál, šatka)
 • pri  vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice, preto budeme vchádzať iba hlavným vchodom (nie bočné)
 • odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre,
 • recitovať bohoslužby  –  teda uprednostniť recitovanú formu pred spevmi,
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky,)
 • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky  infekčného  ochorenia,
 • usporiadať  v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
 • dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
 • pred  rozdávaním sv. prijímania  si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky.
 • ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom)
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady  odstrániť nádoby s vodou (napr. prázdne  sväteničky),
 • vykonávať  častú dezinfekciu priestorov, kľučiek podláh a predmetov,
 • tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov  2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),
 • pri východe z kostola  je potrebné riadiť vychádzanie  ľudí  s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

-Odôvodnenie
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020 z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. opatrenie, ktorým všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
Konaním bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, existuje riziko ďalšieho šírenia tohto ochorenia a preto je nevyhnutné, aby sa pri ich konaní dodržiavali vyššie uvedené protiepidemické opatrenia.                         Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky

Po týchto opatreniach u nás do kostola môže vstúpiť kapacitne iba 50 ľudí a to len na určené – označené miesta. Chórus 12 miest, do lode kostola 36 miest. Ostatní  vonku v areáli kostola, kde je označených  45 miest.

Chcem Vás poprosiť, pokiaľ nebudú miesta obsadené dolu v lodi kostola, aby ste na chórus  v týždni nechodili.

Naďalej sú sv. omše dišpenzovateľné, teda platné tie, ktoré sledujeme doma cez  televízne obrazovky.

Ktorí sa chcú osobne zúčastniť, v tomto čase budú sv. omše nasledovne:

V pondelok, utorok, stredu, vo štvrtok, v piatok, v sobotu večer o 18.00 hod. V sobotu večer bude vigílna sv. omša, teda platná na nedeľu.

V nedeľu  7.30 hod. bude bývať bohoslužba pre osoby staršie ako   65 rokov  a pre osoby v rizikových skupinách.

 Veľká sv. omša pre ostatnú verejnosť   9.30 hod.

Tí, čo sa chcú zúčastniť sv. omše v nedeľu  7.30 hod. sa dostanú do kostola na lístky, iba 50 ľudí. Lístky budú rozdávať kostolníčky pred kostolom.

Tí, čo chcú isť na bohoslužby v sobotu večer o 18.00 hod.  a  v nedeľu  9.30 hod., chceme vedieť aký je vaš záujem, preto si môžete   miesto zajednať na  farskej webovej stránke vždy týždeň vopred.  Ostatní, pred kostolom (45 označených miest) alebo doma pri televíznych obrazovkách.

Kostol budeme otvárať  vždy  15 min. pred začatím sv. omše.

Ďakujem Vám všetkým za porozumenie a trpezlivosť  a  prajem Vám požehnaný čas!!