Cirkev si pripomína 100. výročie narodenia Kardinála Jána Chryzostoma Korca

Nitrianska diecéza si bude pripomínať 100. výročie narodenia významnej
osobnosti Cirkvi a národa – nitrianskeho biskupa, blahej pamäti Jána
Chryzostoma kardinála Korca. Pri tejto príležitosti bola na Nitrianskom hrade v
Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v nedeľu 21. januára 2024 o 9:00 slávnostná
pontifikálna svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bol apoštolský nuncius
Svätej Stolice na Slovensku arcibiskup Mons. Nicola Girasoli.

Jeho Eminencia Ján Chryzostom kardinál Korec sa narodil 22. januára 1924 v
Bošanoch v robotníckej rodine. 15. septembra 1939 vstúpil v Ružomberku do
rehole jezuitov. Do roku 1950 študoval filozofiu a teológiu v Ružomberku, v
Trnave a v Brne. Po skončení štúdia filozofie pracoval v redakcii a vo
vydavateľstve Posol v Trnave. Po likvidácii reholí a kláštorov v roku 1950 bol
spolu s rehoľnými spolubratmi internovaný od 14. apríla 1950 v Jasove, potom
v Podolínci a od 20. septembra 1950 v Pezinku. Odtiaľto bol donútený odísť do
civilného života. V tom istom roku – 1. októbra 1950 – bol tajne vysvätený v
Rožňave za kňaza a po uväznení a internovaní takmer všetkých oficiálnych
biskupov bol ako 27-ročný 24. augusta 1951 tajne vysvätený za biskupa –
biskupom Pavlom Hnilicom. Biskupskú službu však nemohol vykonávať verejne.
Po celý tento čas pracoval ako robotník.
11. marca 1960 bol zaistený a 21. mája odsúdený ako vlastizradca – pre
náboženskú činnosť – na 12 rokov väzenia. Prežil ho v neľudských podmienkach
s mnohými kňazmi v Prahe na Pankráci, Ruzyni a Valdiciach. Z väzenia sa vrátil
21. februára 1968 s podlomeným zdravím. Napriek tomu sa zapojil do nadšenej
obnovy náboženského života.
8. júla 1969 ho prijal na osobitnej audiencii pápež Pavol VI., ktorý odovzdal
„tajnému“ biskupovi Korcovi svoje biskupské insígnie. Po návrate do vlasti však
nedostal súhlas zo strany štátu k pastorácii, a preto pokračoval na poste
robotníka. Naposledy ako 57-ročný pracoval ako opravár výťahov v bratislavskej
Petržalke.

Aj v tejto situácii, ako predtým, neostal nečinný. Kontakt s mladými ľuďmi,
apoštolát v rôznej forme, ale i bohatá literárna činnosť mu vyplnila každú voľnú
chvíľu. Vo svojich dielach (vyše 60 ich vyšlo tlačou) sa javí ako teológ, filozof,
historik, etik a sociológ.
Veľká časť diel Jána Chryzostoma kardinála Korca počas bývalého režimu vyšla v
samizdatoch a niektoré rukopisy sa dostali do zahraničia a vyšli knižne v Kanade
u slovenských jezuitov v Cambridge, v Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme,
v Rakúsku a v Poľsku.

Zmena spoločenského systému po roku 1989 zasiahla aj do jeho života.
7. januára 1990 sa stal rektorom Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v
Bratislave.
Významným okamihom jeho života sa stal 6. február 1990, keď bol menovaný
za nitrianskeho diecézneho biskupa. Kánonicky správu diecézy prebral 22.
februára 1990. Slávnostne uvedený do služby nitrianskeho biskupstva bol 25.
marca 1990.
28. júna 1991 v konzistóriu ho ustanovil pápež Ján Pavol II. za kardinála.
Menovanie bolo ohlásené na všeobecnej audiencii 29. mája 1991. Ján
Chryzostom kardinál Korec je prvým predstaviteľom Slovenskej cirkevnej
provincie, ktorému sa dostalo vďaka osobným kvalitám takej cti, že sa stal
členom kardinálskeho kolégia.
Jeho vedecká činnosť, osobná statočnosť, neochvejná obrana dôstojnosti
človeka, slobody a identity slovenského národa a jeho kresťanských základov a
tradícií bola ocenená aj troma čestnými doktorátmi univerzít USA a ďalším na
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (1998).
Pastoračná, vedecká a literárna činnosť Jána Chryzostoma kardinála Korca je
odrazom skoro 50-ročného dramatického diania v Cirkvi na Slovensku. Za 15
rokov jeho vedenia Nitrianskej diecézy, v spolupráci s kňazmi a veriacimi, sa
obnovila a prehĺbila činnosť v každej oblasti náboženského života.
Dňa 16. júla 2005 sa stal emeritným biskupom. Zomrel v Nitre 24. októbra
2015. Je pochovaný v dolnej lodi Katedrály – Baziliky svätého Emeráma v Nitre.